ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่ประชาชน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้พัฒนา ระบบงานทะเบียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนจัดเก็บเอกสาร และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา จึงขอให้ทางสถานศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ส่งเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) นี้เท่านั้น

คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้งาน
กรุณาระบุ รหัสผ่าน
   ลงทะเบียนเข้าใช้งาน